V preteklem tednu smo se udeležili usposabljanja za mlade, ki delajo z mladimi, na Zavodu RS za zaposlovanje (ZRSZ) v Rožni dolini v Ljubljani. Zveza Svobodnih sindikatov Slovenije je organizacija, katere poslanstvo je tudi obveščanje in informiranje mladih o aktualnem dogajanju na trgu delovne sile. Trenutno uresničujemo ta del poslanstva preko projekta Junaki zaposlovanja, zato z največjim veseljem delimo pridobljene informacije na tem usposabljanju.

Na usposabljanju smo izvedeli več o delu ZRSZ, in sicer predvsem na področju statistik in vodenja evidenc, dela z brezposelnimi osebami, izvajanje aktivnih politik zaposlovanja in dela z delodajalci.

Brezposelne osebe

Za brezposelno osebo se šteje oseba, ki je zmožna za delo, prijavljena na zavodu, aktivno išče zaposlitev in je pripravljena sprejeti ustrezno oz. primerno zaposlitev s strani ZRSZ ali drugega ponudnika. Še malo natančneje to so osebe stare med 15 in 65 let, ki niso v delovnem razmerju, niso samozaposlene, niso poslovodne osebe, niso kmetje, niso upokojenci, nimajo statusa študenta, dijaka ali vajenca mlajšega od 26 let.

Med pravice brezposelnih sodijo: zavarovanje za primer brezposelnosti, nadomestilo potnih in poštnih stroškov, učenje veščin iskanja zaposlitve in programi Aktivne politike zaposlovanja.

Zavarovanje za primer brezposelnosti, ki je del plačanih prispevkov v času zaposlitve, omogoča pridobitev denarnega nadomestila. Upravičenec mora zadostiti pogoju najmanj 9 mesecem zaposlenosti v zadnjih 24 mesecih (3 mesece pripadajoče nadomestilo) pri čemer velja izpostaviti, da gre lahko za seštevek mesecev kljub vmesnim prekinitvam. Če gre za osebo mlajšo od 30 let pa je dovolj najmanj 6 mesecev zaposlenosti (2 meseca pripadajoče nadomestilo). Delovno razmerje ne sme prenehati iz krivdnih razlogov na strani zaposlenega. Na ZRSZ se je potrebno prijaviti v roku 30 dni po prenehanju delovnega razmerja. Za mlade je še pomembno, da v prvih treh mesecih znaša višina nadomestila 80% osnovne bruto plače.

Nadomestilo potnih in poštnih stroškov se prizna v primeru napotitve k delodajalcu, udeležbe na zaposlitvenih razgovorih in drugih aktivnostih iskanja zaposlitve. Pogoji za priznanje pa so: predhodni dogovor v zaposlitvenem načrtu, ustrezna dokazila – zaposlitveni dnevnik. Uveljavljanje poteka dvakrat mesečno: do 5. dne (ZRSZ izplača nadomestilo do 30. dne) in do 20. dne v tekočem mesecu (ZRSZ izplača nadomestilo do 15. dne v naslednjem mesecu).

Obveznosti brezposelnih oseb so: redno spremljanje prostih delovnih mest (dnevne objave), prijavljanje na prosta delovna mesta v skladu z zaposlitvenimi cilji (hranitev vlog), ustrezno odzivanje na vabila in napotnice, udeležba na zaposlitvenih razgovorih, predložitev dokazil o aktivnem iskanju zaposlitve. Javljati je potrebno tudi spremembe osebnih in drugih podatkov, pridobitve statusa dijaka, študenta, dopusta, bolniške, nepredvidenih odsotnosti, prejemanja dodatnih prihodkov iz dela. Obveznost je tudi upoštevanje pogodbenih obveznosti pri vključevanju v programe za iskalce zaposlitve.
Možna je tudi oprostitev obveznosti aktivnega iskanja zaposlitve, in sicer v naslednjih primerih:

• v času vključitve v usposabljanje in izobraževanje v okviru projektov Evropske unije ali drugih mednarodnih projektov, katerih trajanje ni daljše od 12 mesecev, če je vključitev smiselna po kriterijih, ki veljajo za vključitev v ukrepe APZ;
• odsotnost zaradi osebnih razlogov (uporaba določil ZDR);
• v času usposabljanja za opravljanje nalog ali opravljanje nalog v pomožni policiji do 30 dni letno;
• v času vpoklica pogodbenega pripadnika slovenske vojske do 30 dni letno;
• v času napotitve pogodbenega pripadnika Civilne zaščite na usposabljanje ali na opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči do 30 dni;
• v primeru pripora, prestajanja zaporne kazni, varnostnega ali vzgojnega ukrepa v trajanju do šest mesecev, če mu z osebnim načrtom po predpisih o izvrševanju kazenskih sankcij ni omogočeno aktivno iskanje zaposlitve;
• v času opravljanja prostovoljskega dela v skladu z zakonom, ki ureja prostovoljstvo, do največ 12 mesecev in v drugih utemeljenih razlogih, katerih trajanje ne presega 15 dni v koledarskem letu.

Kadar razloga ni možno vnaprej napovedati, mora oseba v roku 8 dni po prenehanju razlogov in na zahtevo ZRSZ predložiti ustrezna dokazila; taki primeri so: nezmožnost brezposelne osebe ali iskalca zaposlitve, katerega zaposlitev je ogrožena za delo iz zdravstvenih razlogov ali nega družinskega člana, s katerim živi v skupnem gospodinjstvu po predpisih, ki urejajo zdravstveno varstvo in obvezno zdravstveno zavarovanje, kar se izkaže s potrdilom ali bolniškim listom izbranega zdravnika, ter drugi utemeljeni razlogi, zaradi narave katerih predhoden dogovor ni bil mogoč.

Razlogi za kazensko odjavo iz evidence brezposelnih oseb so:

• oseba odkloni vključitev v program APZ ali krši obveznosti, sprejete s pogodbo o vključitvi v program APZ;
• oseba odkloni ustrezno ali primerno zaposlitev ali si pri razgovoru za zaposlitev ne prizadeva za pridobitev zaposlitve;
• oseba ni dala resničnih podatkov o izpolnjevanju pogojev za pridobitev statusa brezposelne osebe ali statusa osebe, vključene v program APZ;
• po predpisanem postopku je ugotovljen obstoj razloga, zaradi katerega oseba začasno ni zaposljiva;
• pripor traja več kot šest mesecev ali če nastopi prestajanje zaporne kazni v trajanju šest mesecev ali več;
• pristojni organ ugotovi, da oseba dela oziroma je delala ali je oziroma je bila zaposlena na črno;
• oseba ni aktivni iskalec zaposlitve, razen če je te obveznosti oproščena z zaposlitvenim načrtom;
• oseba odkloni podpis zaposlitvenega načrta skladno s šestim odstavkom 113. člena tega zakona.

Aktivne politike zaposlovanja

Vključevanje mladih v programe aktivne politike zaposlovanja – v letu 2016 gre za razpoložljivost sredstev v višini 93,8 milijonov evrov. Od tega iz proračuna RS €40,8 mio in iz Evropskega socialnega sklada €52,9 mio.

Ukrepi APZ, ki jih izvaja ZRSZ (katalog ukrepov APZ, objavljen na spletni strani MDDSZ) so usposabljanje in izobraževanje, programi neformalnega izobraževanja in usposabljanja, pridobivanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ali temeljnih kvalifikacij, PUM-O in drugi programi, programi usposabljanja na delovnem mestu, delovni preizkus, programi formalnega izobraževanja.

Za neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih so ciljna skupina mladi do 29. leta. Aktivnost lahko traja največ 1 leto. Med upravičene stroške te aktivnosti se šteje strošek izvajalca in dodatek za aktivnost udeleženca + potni stroški. Na voljo je 1,4 mio za prevideno 2700 vključitev do leta 2017.

PUM-O je projektno učenje mlajših odraslih, pri katerem so ciljna skupina brezposelni do 26. Leta, ki so iskalci zaposlitve. Predvideno trajanje ukrepa je 10 mesecev. Med upravičene stroške te aktivnosti se šteje strošek izvajalca in dodatek za aktivnost udeleženca + potni stroški. Na voljo je 12 mio do leta 2021. Register zunanjih izvajalcev (vpis, poziv k oddaji ponudbe, izbor najcenejšega ponudnika).

Pri usposabljanju na delovnem mestu za mlade so ciljna skupina brezposelnih mladi, stari do 29 let, prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb vsaj 3 mesece. Izvajanje lahko traja 2 meseca (mladi z delovnimi izkušnjami) in 3 mesece (iskalci prve zaposlitve). Upravičen strošek delodajalca je strošek izvedbe za udeleženca (370 EUR za dvomesečno in 493 EUR za trimesečno usposabljanje), ali strošek predhodnega zdravniškega pregleda v dejanski višini Brezposelna oseba je upravičena do dodatka za aktivnost in dodatka za prevoz. Na voljo je 4,4 mio EUR za predvideno število vključitev 2.291 oseb do 2017. Čas izvajanja pri delodajalcih do 30. 9. 2017.

Za uporabo ukrepa Prvi izziv 2015 morajo delodajalci zadostiti naslednjim pogojem: registrirani so vsaj 1 leto, niso zmanjševali št. zaposlenih iz nedopustnih razlogov in imajo vsaj enega zaposlenega ter poravnane obveznosti do države. Ciljna skupina brezposelnih so mladi, stari do 30 let s stalnim prebivališčem v vzhodni Sloveniji, ki so vsaj 3 mesece prijavljeni pri Zavodu in se ne izobražujejo ali usposabljajo. Upravičeni stroški so subvencija za zaposlitev v višini 7.250 EUR za zaposlitev za najmanj 15 mesecev s 3 mesečnim poskusnim delom in s polnim delovnim časom. Maksimalno št. subvencioniranih zaposlitev pri delodajalcu je 5. Razpisanih je 20,7 mio EUR za 2.859 zaposlitev. Javno povabilo je odprto do 31. 3. 2017.

Pripravništvo za mlade iskalce zaposlitve: ciljna skupina programa so mlade brezposelne osebe (pred dopolnjenim 30. letom starosti), ki so iskalci prve zaposlitve (še brez delovne oz. zavarovalne dobe) in ki imajo terciarno izobrazbo. Izvajalci so Inšpektorat za delo, Finančna uprava RS, Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Trajanje ukrepa je 10 mesecev. Za leto 2016 je predvidena vključitev 44 oseb in za leto 2017 je predvidenih 42 vključitev.

Javna dela 2016 –  ciljna skupina za vključitev so dolgotrajno brezposelne osebe. Upravičeni stroški ukrepa so sredstva za plače, plačilo razlike prispevkov za socialno varnost (če je plača nižja od minimalne), prehrana med delom, prevoz na/z dela, stroški zdravniškega pregleda, regres za letni dopust, odpravnina ob upokojitvi. Prvo javno povabilo je bilo objavljeno 17. 12. 2015, drugo 27. 1. 2016, tretje 6. 5. 2016. Letos, natančneje 17. 6. 2016, je bilo objavljeno tudi po povabilo za pomoč pri obnovi in sanaciji gozdov po žledolomu.

Spodbujanje ženskega podjetništva – gre za subvencije za samozaposlitev žensk s terciarno izobrazbo. Ciljna skupina so vsaj 3 mesece brezposelne ženske (VI. raven izobrazbe ali več), ki so zaključile podjetniško usposabljanje pri izvajalcih SPIRIT in med drugim v zadnjih 5 letih niso prejele subvencije za samozaposlitev s strani ZRSZ, v zadnjih 3 letih niso bile vključene v program Podjetno v svet podjetništva, v zadnjih 12 mesecih niso bile samozaposlene. Obveznost ohranitve samozaposlitve je 2 leti. Višina subvencije 5.000 EUR. Predvidenih je 400 samozaposlitev iz vse Slovenije. Višina razpoložljivih sredstev je 2 MIO EUR.

Ostali programi APZ, v katere se lahko vključujejo mladi – vključitev v podporne in razvojne programe, kot so na primer Zmorem, ker znam in formalno izobraževanje. Do konca leta je predvideno subvencioniranje zaposlitve za trajno zaposlovanje mladih.

Druge spodbude za zaposlovanje – povračilo prispevkov v Pomurju, Mariboru z okolico, občinah Radeče, Trbovlje, Hrastnik; vračilo prispevkov za zaposlovanje mladih (157. člen ZPIZ-2), davčne olajšave, delna oprostitev plačila prispevkov za samozaposlene (prva registracija dejavnosti; 145. člen ZPIZ-2).

Delo z delodajalci na ZRSZ

Storitve, ki jih nudijo pisarne za delodajalce, ki delujejo v sklopu ZRSZ so: objave prostih delovnih mest, pred-izbori in napotitve ustreznih kandidatov, informacije in nasveti o aktualnih ukrepih APZ, sodelovanje v primeru presežnih delavcev, odpuščanju invalidov, informacije glede zaposlovanja tujcev in izdaje delovnih dovoljenj, sejmi, obiski, seminarji, raziskave trga dela.

Pred-izbori in napotitve brezposelnih oseb na prosto delovno mesto – svetovalci za delodajalce pokličejo in pridobijo dodatne informacije o delodajalcu in prostem delovnem mestu (PDM), pripravijo informacijo za sodelavce, izpis napotnic ali obvestil, sporočilo o izidu posredovanja. Dodatne možnosti so: predstavitev PDM, hitri zmenki, ogled PDM. Svetovalci za brezposelne osebe pripravijo brezposelno osebo, predhodno preverijo kandidate, predlagajo najprimernejše za konkretno delovno mesto.

Obveščanje o prostem delovnem mestu – iskalec zaposlitve dobi obvestilo o PDM, s katerim se preverja interes in motiviranost, če brezposelna oseba odgovori pozitivno, pa prejme tudi napotnico.

Napotitev na prosto delovno mesto – brezposelna oseba se mora odzvati, poslano je tistim, ki so že preverjeni in so v ožjem izboru. Pri tem obstaja rok za prijavo, delodajalec po tem, ko se oseba zglasi na razgovoru na ZRSZ vrne sporočilo o izidu posredovanja.

Informacije o prostih delovnih mestih – pregled prostih delovnih mest (spletna stran, portal poiščidelo.si, oglasne deske zavoda, posebna mapa PDM na uradih za delo), naročanje na obvestila o prostih delovnih mestih, vpis v spletno bazo iskalcev zaposlitve “Predstavi se delodajalcu”, Eures Portal.

Načini merjenja brezposelnosti

1) Anketna brezposelnost – z anketo se zbirajo mednarodno primerljivi podatki o aktivnem prebivalstvu glede na različne demografske in zaposlitvene značilnosti. Definicija brezposelne osebe: anketno brezposelne osebe so osebe, ki nimajo niti 1 ure dela v referenčnem tednu.

2) Registrirana brezposelnost – gre za registrske podatke o aktivnem prebivalstvu (Statističnega registra delovno aktivnega prebivalstva − SRDAP in registra brezposelnih oseb, ki ga vodi Zavod RS za zaposlovanje). Registrirane brezposelne osebe so osebe, prijavljene v evidenco brezposelnih oseb. Evidence, ki jih vodi ZRSZ, so sicer urejene v Zakonu o urejanju trga dela. Vodi se evidenca brezposelnih oseb, evidenca oseb, ki so začasno nezaposljive, evidenca oseb vključenih v programe APZ, evidenca iskalcev zaposlitve, evidenca delodajalcev z negativnimi referencami, ter evidenca poslovnih subjektov prejemnikov javnih sredstev na podlagi določb ZUTD.

Verjamemo, da se v tem dokumentu najde kak uporaben podatek s katerim si lahko mlada aktivna oseba pri iskanju zaposlitve odgovori na marsikatero vprašanje, ki se ji postavlja tekom prehoda iz študija zaposlitev. Na naše obveščanje in informiranje lahko računate tudi v prihodnje.