Ministrstvo za izobraževanje, znanost in športUrad RS za mladino, je na podlagi, junija objavljenega javnega razpisa “Spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost 2016–2018,” izbralo projekte, s katerimi naslavlja področje aktivnega državljanstva mladih. Javni razpis, v sklopu katerega so izbrali 10 nacionalnih in 8 regionalnih projektov je del ukrepov sheme Jamstva za mlade in spodbuja inovativne oblike mladinskega dela z novimi pristopi pri reševanju problematike brezposelnosti mladih.  Podprti projekti  mladinskega sektorja imajo tudi učinke na področju zaposlovanja v mladinskem sektorju in širše. Skupaj se bo v letih od 2016 do 2018 zaposlilo 464 mladih, od tega 195 v vzhodni kohezijski regiji in 269 v zahodni kohezijski regiji.

Do predpisanega roka je na javni razpis skupaj prispelo 39 formalno popolnih prijav, 21 prijaviteljev  se je prijavilo na sklop A – Regionalni projekti in 18 prijaviteljev na sklop B – Nacionalni projekti. Strokovna komisija za izvedbo postopka javnega razpisa v sestavi dr. Peter Debeljak, predsednik, Barbara Zupan, članica in Zorko Škvor, član, je prijave ocenila na podlagi meril, objavljenih v javnem razpisu. Ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič je, na podlagi predloga prejemnikov sredstev strokovne komisije, potrdila izbor in sofinanciranje skupaj 18 projektov iz obeh sklopov v skupni višini 4.810.294,33 evrov.

Izbrani projekti – organizacije:

SKLOP A – REGIONALNI PROJEKTI

Vzhodna kohezijska regija:

PiMP – Priložnosti in izzivi mladih v Posavju – ZPTM Brežice, Mladinski center Brežice 

S projektom PiMP bodo v MC Brežice poskrbeli, da se bo mladim “sPiMPalo”« od dobre volje in veselja, saj projekt v regijo prinaša kar 18 novih zaposlitev mladih,  starih od 18 do 29 let. Namen projekta je povečati zaposlitev mladih v regiji. Mlade, ki se bodo pridružili projektu,  najprej čaka vrsta atraktivnih, uporabnih in praktičnih znanj, ki jih bodo prejeli na številnih delavnicah in izobraževanjih, ki bodo potekala v MC Brežice in predvsem na terenu. Izobraževanja bodo zaradi potreb okolja, usmerjena v turizem. Usmerjeni bodo na področje komuniciranja, tujih jezikov, prodaje, trženja, managementa, priložnosti spletnih in socialnih medijev do grafične podobe in pravnih vidikov. Mladi bodo tako pridobili kvalitetna in uporabna znanja brezplačno, kar je odlična priložnost, da si obogatijo svoje kompetence in tako postanejo še bolj zanimivi za lokalne delodajalce in si izboljšajo možnosti zaposlitve. Udeleženci izobraževanj se bodo lahko zaposlili pri lokalnih delodajalcih, ki iščejo mlad, izobražen kader, kot v okviru mladinske zadruge, ki jo bodo ustanovili v času izvajanja projekta in bo služila kot turistični servis za trženje lokalne ponudbe.

KLJUČ – Mladinski center Trbovlje

Cilj projekta je ustvariti inovativen način zaposlovanja, ga v času projekta preizkusiti v Zasavski in Savinjski regiji ter na koncu projekta razširiti na vso Slovenijo. Nov način zaposlovanja temelji na preprosti ideji – dokaži svoje delovne izkušnje, znanja in sposobnosti skozi reševanje izziva, ki ga ponudi podjetje in dobiš zaposlitev. V projektu bodo mlade usposabljali z veščinami in znanji, ki jih lokalno gospodarstvo potrebuje. Podjetjem bodo skozi projekt pomagali ustvarjati izzive, mladim pa bodo mentorji pri reševanju izzivov. Na koncu projekta bo tako nastala živahna skupnost mladih in podjetnikov, ki jih združuje reševanje izzivov. Nov način zaposlovanja ter trajna skupnost mladih in delodajalcev sta tako dva ključa, s katerima odpirajo vrata do večje zaposljivosti mladih in s tem rešujejo ključni družbeni problem – brezposelnost mladih. Namen projekta je dvig zaposljivosti in zaposlenosti mladih, vključno z ranljivimi skupinami (NEET, dolgotrajno brezposelni itd.) preko metod mladinskega dela (usposabljanja mehkih veščin), specifičnih usposabljanj (odgovor na potrebe gospodarstva) ter reševanja izzivov podjetij s ciljem zaposlitve. Želimo razviti in implementirati nov model zaposlovanja (model Ključ) in oblikovati skupnost mladih in delodajalcev (klub ključ). 

Delat grem! – Mladinski kulturni center Maribor 

Projekt Delat grem! skozi sklope aktivnosti “Knjižnica znanj,” “Banka povezovanj” in “Razvijanje mladih sanj” povezuje brezposelne mlade, migrante in etnične manjšine, dijake ter študente z delodajalci, ki verjamejo v znanje in kompetence mladih. Aktivnosti projekta temeljijo na mladinskem delu, povezovanju Podravske in Pomurske regije ter opolnomočenju mladinskih organizacij. Program Delat grem! vključuje inovativne pristope k večanju zaposljivosti mladih in krepitvi mladinskega dela, izvajal pa se bo v Mariboru in Lendavi. Namen projekta je krepitev aktivnega državljanstva mladih med 15. in 29. letom skozi različne inovativne metode mladinskega dela, z namenom večanja njihove zaposljivosti in zaposlenosti. Projekt bo udeležencem ponudil različna kvalitetna neformalna usposabljanja in motivirajoče okolje, kjer se bodo lahko potenciali aktivno vključenih udeležencev razvili v dobre in uporabne kompetence, ki jim bodo služile za boljšo zaposljivost. Organizacija bo v času projekta aktivno sodelovala z 19 podpornimi organizacijami s področja zaposlovanja, gospodarstva, kulturnih in kreativnih industrij, mladinskega dela.

 Združimo se! – Pekarna Magdalenske mreže Maribor 

Projekt Združimo se! je sestavljen iz sklopov teoretičnih in praktičnih usposabljanj na temo delavskih pravic, participatorne ekonomije in zadružništva. Namen projekta je mlade spodbuditi k aktivnemu državljanstvu z vsebinami, ki jih opolnomočujejo na področju delovnega prava, jih izobražujejo o nevarnostih prekarnega dela in spodbujajo k ustanavljanju delavskih, storitvenih in socialnih zadrug kot trajnostnih odgovorov na potrebe zaposlovanja mladih zlasti v regijah, kjer se soočajo s slabimi obeti za zaposlitev. Skozi projekt bodo mlade seznanjali s temeljnimi pravicami, ki izhajajo iz dela za njihov varen vstop na trg dela s ključnimi načeli zadružništva in  temeljnimi principi participatorne ekonomije ter poskrbeli za okrepitev kompetenc politične in kritične pismenosti pri mladih, okrepitev kompetenco podjetništva in družbenega inoviranja ter občutka za solidarnost in demokratičnost. Eden izmed specifičnih ciljev projekta je pri mladih okrepiti občutek zaupanja vase in svoje okolje glede vprašanja ustvarjanja delovnih mest zase in druge mlade.

MLADINSKE KREATIVNE PRODUKCIJE – Mladinski center Dravinjske doline

Projekt Mladinske kreativne produkcije (MKP) bo naslavljal tri poklicna področja in sicer področje arhitekture, gradbeništva in elektrotehnike in bo s tem razvil dva vzporedna vsebinska sklopa aktivnosti. Gre za dve ciljni skupini mladih, ki se na trgu dela soočajo z različnimi težavami. Projektne aktivnosti s področja arhitekture in oblikovanja se bodo izvajale vsaj v dveh statističnih regijah in sicer savinjski, kjer je sedež MCDD in podravski regiji, kjer bo vzpostavljeno sodelovanje s Fakulteto za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo v Mariboru (FGPA). V sklopu MKP bodo vzpostavili mehanizme, s katerimi bodo lahko mladi ustvarjalci s področja arhitekture in oblikovanja pridobivali delovne kompetence, hkrati pa se bo povečala njihova prepoznavnost na trgu dela. V sklopu projekta MKP ustanavljajo kreativno arhitekturno celico, v kateri bodo mladi ustvarjalci in ustvarjalke snovali idejne prostorske rešitve. Projekt bodo izvedli v štirih občinah. Idejni projekti, usklajeni z željami in potrebami posameznih lokalnih skupnosti, bodo služili občinam kot predloge za nadaljnje postopke v procesih oživljanja praznih prostorov.

Zahodna kohezijska regija:

Marš na(d) trg dela – Zavod BOB

Marš na(d) trg dela je podpora posamezniku in ustvarjanje platforme pozitivnih potrditev.  Namenjen je kariernemu opolnomočenju mladih za suveren vstop na trg dela. Z individualizirano podporo, prilagojeno potrebam in interesom udeležencev ter lokalnim specifikam inovativno pristopa k zaposlovanju mladih in krepi njihovo aktivno državljanstvo. Usposabljanja za mladinske delavce in Karierni zaganjalniki z Zaposlišči višajo zaposljivost kot tudi zaposlenost mladih, demitizirajo javno mnenje ter mladim nudijo priložnosti, da sijejo kot nosilci družbene rasti in razvoja. Rezultati projekta Marš na(d) trg dela za ciljni populaciji prinašajo prenosljive in fleksibilne kompetence, tako splošne, kot tudi specifično vezane na področje višanja zaposljivosti in zaposlenosti. Zaposlišče z inovativnim pristopom udeležencem omogoča neposreden stik z relevantnimi zaposlovalci in nudi takojšnje povratne informacije. Ustvarja platformo za izmenjavo stikov, informacij in kritik, ki producira prostor za refleksijo realnih in celostnih povratnih informacij.

Lokalno partnerstvo za povečanje zaposlovanja mladih na lokalnem trgu dela – Inštitut za mladinsko politiko, Ajdovščina 

Projekt ponuja trajnostni model za dolgoročno odpravljanje izzivov s področja večanja zaposljivosti in zaposlenosti mladih ob hkratni krepitvi aktivnega državljanstva med mladimi preko (a) vzpostavitve lokalnega partnerstva za večanje zaposlenosti mladih na lokalnem trgu dela preko delovnega telesa, sestavljenega iz ključnih lokalnih oz. regionalnih akterjev, ki lahko pomembno pripomorejo k uspešnejšemu prehodu mladin na trg dela in (b) trofaznega ciljno usmerjenega usposabljanja za mlade, v okviru katerega mladi pridobivajo potrebna znanja, kompetence in tudi praktične izkušnje pri mladinskih strukturah in potencialnih delodajalcih. Namen projekta je preko sistematičnega in tesnega sodelovanja vseh ključnih akterjev (t.i. lokalnega partnerstva) na področju zaposlovanja mladih v lokalni skupnosti oblikovati ukrepe za večanje zaposlenosti mladih ter razviti in v praksi izvesti usposabljanje za večanje zaposljivosti mladih preko tristebrnega modela usposabljanja, v katerem organizacije v mladinskem sektorju z metodami mladinskega dela prevzamejo ključno vlogo in s tem krepijo prepoznavnost učinkov mladinskega dela na zaposlovanje, svoje kadrovske, organizacijske in programske kompetence na področju mladinskega dela za namen naslavljanja brezposelnosti mladih ter aktivno državljanstvo mladih, ki se v usposabljanja vključijo.

Služba je družba – Zavod O, Zavod škofjeloške mladine

Projekt Služba je družba bo realiziral vsaj 14 zaposlitev mladih od 15 do 29 let iz Gorenjske in Goriške regije na področjih video produkcije, informacijske tehnologije, turizma, gostinstva, elektrotehnike, lesarstva, strojništva in mladinskega dela. Najmanj 60 mladih bodo izobraževali teoretično in praktično, z namenom višanja kompetenc za uspešen nastop na trgu delovne sile in aktivnega državljanstva. Posebnost projekta je oseben in direkten nagovor mladih ter številne možnosti mreženja, ki jih ta ponuja.  Projekt “Služba je družba” združuje tri področja dela, ki se med seboj prepletajo: uvajanje delovnih vaj v konkretnih podjetjih in organizacijah, krepitev mladinskega sektorja in delo z novimi potencialnimi kadri v mladinskih organizacijah in usposabljanje mladih kot aktivnih državljanov na področju za zaposlitev potrebnih veščin in znanj. Z delom na vseh treh področjih projekta bodo spodbujali zaposlovanje mladih (od 15 do 29 let). Še posebej se bodo posvetili targetiranju tistih mladih, ki so socialno izključeni zaradi posebnih socialnih, družinskih, finančnih okoliščin, etnične pripadnosti, pripadnikov marginaliziranih skupnosti in geografsko izključenih – mladih, ki živijo na podeželju.

SKLOP B – NACIONALNI PROJEKTI

KAŽIPOT do dostojnega dela – Sindikat Mladi plus

V projektu “KAŽIPOT” vzpostavljajo okolje, smernice in načine, s katerimi bodo mladi lažje vstopili na trg dela in tam soustvarjali ter krepili pomen dostojnega dela in socialnega dialoga. To bodo dosegli s povezovanjem različnih akterjev: izobraževalnega sistema, delodajalcev, sindikatov, Zavoda RS za zaposlovanje in mladih, ki znotraj mladinskega dela in prek neformalnega izobraževanja pridobivajo ključne kompetence za vstop na trg dela in pozitiven odnos do aktivnega državljanstva. Projekt podpira kreativno izražanje mladih, ustvarjanje video/avdio in drugih vsebin. Mladim želijo nuditi usposabljanja, ki jim bodo pomagala na poti iz izobraževanja na trg dela in jih opolnomočila za aktivno sodelovanje v procesih odločanja ter pri zagotavljanju dostojnega dela za mlade. S pridobljenim znanjem želijo mlade pomembno opolnomočiti, jim omogočiti dostop do novih znanj in veščin in s tem izboljšati ne samo njihove zaposlitvene možnosti, temveč tudi njihovo splošno razgledanost, sposobnost za kritično razmišljanje, za empatijo in občutljivost za različne družbene probleme, obenem pa jih spodbuditi k solidarnosti in zavzemanju za sočloveka.  

Made with Y – Zavod za medgeneracijsko sodelovanje, Ypsilon 

Namen projekta “Made with Y” je prek spodbujanja inovativnih oblik mladinskega dela z inovativnimi pristopi reševati problematiko brezposelnosti mladih in med mladimi spodbujati aktivno državljanstvo. Aktivnosti so usmerjene k dosegu dviga zaposljivosti in trajne zaposlenosti mladih med 15. in 29. letom ter dvigu stopnje aktivnega državljanstva. S široko partnersko mrežo organizacij iz različnih področjih delovanja predstavlja unikum in ima zelo velik potencial na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. Organizatorjem se zdi  ključno prisluhniti in upoštevati potrebe mladinskih organizacij in podjetij – kakšen kader sploh potrebujejo? Zato so projekt oblikovali tako, da usposabljanje in izobraževanje mladih uskladijo s potrebami organizacij, ki bodo te mlade zaposlili. Na tak način želijo vzpostaviti ‘win-win’ situacijo, tako z vidika zaposlovalca kot mladega iskalca zaposlitve. Na tak način lahko ustvarjajo trajnostne zaposlitve, kar je eden od ključnih namenov projekta. Nadgradili bodo obstoječe rešitve in jih dopolnili z inovativnimi pristopi kot so ‘matching’ sistem, coaching, ‘gamification’ v izobraževalnem procesu in ‘peer-to-peer’ učenje.

MODEL M SLOVENIJA: Karierno usposabljanje, zaposlovanje in podjetništvo za mlade – IRDO – inštitut za razvoj družbene odgovornosti 

Model M pomeni biti mlad in biti vzor drugim, kako inovativno najdeš zaposlitev ali ustvariš svojo lastno. S projektom želijo povečati zaposljivost in zaposlenost mladih v starosti od 15. do vključno 29. let na trgu dela v vsaj sedmih statističnih regijah Slovenije, prispevati k večji raznolikosti pristopov k zaposlovanju mladih in jim omogočiti zaposlitev. S projektom želijo prispevati k večji raznolikosti pristopov k zaposlovanju mladih (inovativno iskanje zaposlitve, ustvarjanje lastne zaposlitve preko lastne pravne osebe) s pomočjo podjetniških mrež, regijskih gospodarskih zbornic in kariernih centrov pri univerzah v posameznih regijah ter s pomočjo mladinskega dela in sodelovanja z nevladnimi organizacijami. Prav tako želijo usposobiti regijske organizacije v mladinskem sektorju za naslavljanje in reševanje problema brezposelnosti mladih in s tem na trajnostni način okrepiti kompetence mladinskih delavcev, mladinsko delo in njegov družbeno-gospodarski potencial, tudi s pomočjo Train the trainer programa zanje. Projekt se bo izvajal v 7 statističnih regijah po Sloveniji, s projektom pa želijo za večjo zaposljivost in zaposlenost usposobiti vsaj 140 mladih in zaposliti vsaj 32 mladih v sedmih statističnih regijah.

Inkubator 4.0. – družbene pobude za večjo zaposlenost in boljšo prihodnost – Socialna akademija 

Namen projekta je na individualni ravni z inovativnim pristopom inkubator 4.0 zagotoviti večjo zaposljivost in zaposlenost mladih znotraj in zunaj mladinskega sektorja ter obenem krepiti njihove kompetence za aktivno državljanstvo. Obenem je namen projekta na sistemski ravni povečati inovativnost in raznolikost pristopov v mladinskem delu in zaposlovanju mladih ter krepiti mladinske voditelje, delavce in organizacije pri reševanju problema brezposelnosti mladih. Inkubator 4.0 prenaša najnovejša dognanja mladinskega dela v svet 4.0. Mlade z manj priložnostmi prek treh stopenj formira v vodje družbenih pobud v sodobnem svetu ter trajno generira zaposlitve v mladinskem sektorju, NVO-jih in podjetjih. Skozi projekt bodo višali zaposlenost in krepili zaposljivost mladih aktivnih iskalcev zaposlitve iz ciljne skupine, trajno uveljavili koncept in metodologijo »inkubator 4.0« kot inovativen pristop k zaposlovanju mladih preko mladinskega dela, spodbujali in prepoznavali aktivno državljanstvo in družbeno odgovornost v idejah, ki jih bodo ustvarjali mladi iskalci zaposlitve, itd.

Nefiks zaposlitvene rešitve – Zavod Nefiks

Skozi projekt mladi dobijo dolgoročno obravnavo in strokovna usposabljanja za razvoj kompetenc. Najmanj tri mesece delujejo v Nefiksovih petkah (5 članov) in eno leto v skupinah Moje kompetence (do 20 članov). Vsaka petka v sodelovanju z delodajalcem izbere aktivistični ali projekt varovanja zdravja. S pomočjo e-Nefiksa mladi ustvarijo nadgrajujoč kompetenčni profil, viden delodajalcem. Razvijanje tržnih aktivnosti in usposabljanje mladinskih delavcev krepi vključene organizacije. Nadgradnja e-Nefiksa v močno partnersko platformo vseh deležnikov projekta pa zagotavlja trajnost. Namen projekta, na podlagi dolgoletnih izkušenj Zavoda Nefiks, je pri mladih in z mladimi, z dolgoročno obravnavo in strokovnimi usposabljanji, razvijati aktivno državljanstvo in zaposlitveno pismenost za zmožnost trajnega vključevanja na trg dela. Prav tako je namen projekta krepiti organizacije v mladinskem sektorju ter nadgraditi sistem e-Nefiks v močno partnersko platformo vseh deležnikov, ki bo mladim dolgoročno zagotavljala priložnosti za vstopanje na trg dela. V projekt pa bomo vključili tudi mlade, ki sicer ne bi bili vključeni v mladinsko delo in ne bi razvili odnosa aktivnega državljanstva.

MLADIM – Mladinska mreža MaMa

V projektno idejo so vključili 18 mladinskih centrov po Sloveniji; njihovi mladinski delavci bodo pri projektu sodelovali kot trenerji in razvijalci metod posameznih modulov in s tem pridobili dodatne kompetence. Dodatno se bo preko mladinskih centrov vključilo še 360 mladih brezposelnih, starih med 15 in 29 let. Po končanem projektu bodo vključeni mladinski centri zaposlili 32 na novo usposobljenih mladinskih delavcev/ informatorjev. Mreža MaMa je pri pripravi načrta usposabljanj in drugih aktivnosti, upoštevala realno stanje na trgu dela mladih in tako jasno izpostavlja namero po vključitvi tako mladih z manj priložnostmi, kot vseh ostalih podskupin. Sistem usposabljanj za aktivno državljanstvo in večanje kompetenc mladih bo sestavljen iz 10 modulov, vsak pa bo izveden vsaj šestkrat. Moduli bodo temeljili na metodah neformalnega učenja. Usposabljanja bodo pokrila: osnove mladinskega dela, vrednotenje mladinskega dela, evalvacija mladinskega dela, projektni menedžment, mednarodno mladinsko delo, odnosi z javnostmi in komuniciranje, medvrstniško informiranje mladih, mladinski delavec kot mentor in inštruktor, vzgoja za državljanstvo in socialno vključevanje ter socialne veščine med mladimi.

SOCIALNI INOVATORJI PRIHODNOSTI 2.0 – Društvo Mladinski ceh 

Projekt Socialni inovatorji prihodnosti 2.0 je projekt investiranja v človeški in socialni kapital mladih, s katerim preko delavnic, kampov, bootcampov, mentorstva, coachinga in akcijskega učenja, krepijo družbeno-inovacijske, podjetniške, tehnološke ter vodstvene kompetence mladih. Mladi lahko s temi kompetencami postanejo sodobni aktivni državljani – družbeni inovatorji in ustvarjajo nove ideje, rešitve, produkte, organizacije in podjetja ter si s tem večajo svojo zaposljivost na trgu delovne sile ter ustvarjajo dodano vrednost v družbi. Namen projekta je oblikovanje programa, v katerem se mladi oblikujejo v odgovorne ustvarjalce novih idej, kreativnih rešitev, drznih produktov ter uspešnih podjetij in organizacij. Mladim želijo omogočiti, da postanejo aktivni družbeni inovatorji pri reševanju problema brezposelnosti, s tem da jim pomagajo pri krepitvi kompetenc, ki jih za to potrebujejo. Gre za krepitve kompetenc na področju družbenega inoviranja ter socialnega podjetništva, na področju spletnih in programerskih tehnologij ter na področju voditeljskih kompetenc, ki so potrebne za učinkovito aktivno državljanstvo.

TAPOS – taborniški pospeševalnik – Zveza tabornikov Slovenije 

Ciljna skupina projekta so člani taborniške organizacije in ostali mladi, ki še niso v delovnem razmerju, hkrati pa tudi tisti, ki so že v delovnem razmerju, pa je njihova zaposlitev začasna ali negotova. Gre za dvoletni projekt (avgust 2016-avgust 2018), s katerim želijo doseči tri cilje: vpeljati program PP za mlade, stare 15-21 let, namenjen spoznavanju sebe in razvijanju specifičnih veščin; razviti program RR za mlade, stare 21–29 let, namenjen povečanju njihove zaposljivosti in zaposlenosti ter razviti koncept taborniškega podjetja, s katerim želijo taborniške vrednote vpeljati v gospodarstvo ter razviti lastne ideje za nova podjetja, ki bi delovala po teh načelih. Učinki projekta bodo trajni, saj se bo aktivnosti in orodja, ki jih bodo razvili v času projekta, uporabljalo tudi prihodnje. S projektom bodo organizatorji zagotovljali večjo zaposljivost in zaposlenost ciljne skupine mladih tako v organizacijah mladinskega sektorja kot tudi izven, prispevali k večji raznolikosti pristopov k zaposlovanju mladih preko mladinskega dela ter okrepili kompetence mladih za aktivno državljanstvo in spodbudili družbeno priznanje teh kompetenc.

Vzgoja za poklic – program za dvig zaposljivosti mladih – Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov 

S projektom bodo vzpostavili program vzgoje za poklic (VZP), ki bo razvijanje poklicnih veščin nadgradil s prepoznavanjem sebe in svojih želja ter odkrivanjem notranje motivacije za opravljanje poklica kot življenjskega poslanstva in prispevanja družbi. V mladinski sektor bodo vpeljali orodje za prepoznavanje in vrednotenje specifičnih kompetenc mladih, pomembnih pri vstopu na trg dela. V proces zaposlovanja mladih bodo vpeljali individualni pristop glede na specifične potrebe mladih in jim tako omogočili njim prilagojeno podporo. Namen projekta je z novimi, osebnimi pristopi prispevati k lažji in večji zaposljivosti mladih ter okrepiti vlogo mladinskih organizacij pri vzgoji mladih za poklic. 

Mladi z manj priložnostmi s pomočjo mladinskega dela do zaposlitve – EPEKA, so.p. 

Združenje EPEKA so.p. bo v sklopu projekta nadaljevalo poslanstvo s povezovanjem mladinskega dela, socialnega podjetništva in vključevanja romske manjšine. Tako bomo izobraževali in usposabljali mlade z manj priložnostmi. Mmed njimi v več kot 50 % pripadniki romske etnične manjšine z različnimi oblikami aktivnostmi na način neformalnega izobraževanja ter pridobitev ključnih učnih kompetenc nujnih za dosego kasnejših zaposlitvenih možnosti ali samostojne socialno podjetniške poti. Organizatorji bodo zagotovili zaposlitve mladih z manj priložnostmi s pomočjo mladinskega dela v organizacijah, nabiranja izkušenj v socialnih podjetjih in vključevanja delavnic in drugih aktivnosti, ki vsebujejo metode neformalnega izobraževanja, nudili vso podporo pri socialni integraciji mladih Romov in Rominj s pomočjo mladinskega dela z namenom dosega kasnejše zaposlitve, izobrazili in opolnomočili vključene mlade z manj priložnostmi na področju mednarodnega mladinskega dela, aktivnega državljanstva, prostovoljstva, spodbujanja medkulturnega dialoga, vrednot EU, itd.  

Uredništvo portala mlad.si bo aktivnosti projektov spremljajo in se po svoji moči vključilo v medijsko pokrivanje aktivnosti projektov, saj želimo, povečati multiplikativne učinke izbranih projektov.