Jamstvo za mlade je shema, ki jo je Evropska komisija oblikovala za spodbujanje zaposlovanja mladih v državah članicah Evropske unije.

S sprejetjem ukrepov sheme Jamstva za mlade Slovenija jamči, da bo vsaki mladi osebi v starosti od 15 do 29 let ponujena zaposlitev (tudi s pripravništvom), usposabljanje na delovnem mestu, vključitev v formalno izobraževanje ali drugo usposabljanje, povezano s potrebami delodajalcev, v štirih mesecih po prijavi v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje.

Ukrepi se bodo sproti dopolnjevali in o vseh zadevah boste pravočasno obveščeni, tako, da spremljate našo spletno stran.

Aktualni ukrepi

imageedit_1_4834463052_zelena
Cilj projekta Tvoja prva zaposlitev EURES  je finančno pomagati približno 1.800 mladim pri zaposlitvi v drugi državi članici Evropske unije, na Norveškem ali Islandiji. Namenjen je tako iskalcem zaposlitve kot delodajalcem.

V projektu Tvoja prva zaposlitev EURES lahko sodelujete mladi iskalci zaposlitve v starosti od 18 do 35 let, ki se želite zaposliti v drugi državi EU, na Norveškem ali Islandiji.

Pred oddajo vloge za finančno podporo obvezno vzpostavite stik z omrežjem EURES. 

Na podlagi vloge lahko pridobite finančne podpore za:

  • potne stroške za zaposlitveni razgovor,
  • stroške selitve ob zaposlitvi,
  • stroške priznavanja izobrazbe,
  • stroške jezikovnega tečaja,
  • stroške selitve za mlade s posebnimi potrebami.

Več informacij dobite tukaj.

SPIRIT Slovenija, javna agencija (SPIRIT) pod okriljem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru programa Spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi vabi k sodelovanju osnovne šole pri razvoju kompetenc mladih in sodelujočih v učnih procesih v osnovnih šolah s področja ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti.

Več informacij je na voljo tukaj.

Namena ukrepa je krepitev kompetenc podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah in osnovnih šolah. V okviru ukrepa se bo spodbujala ustvarjalnost, inovativnost in sprejemanje tveganj, načrtovanje in vodenje projektov, prepoznavanje talentov in vodenje karierne poti.

Razpis je na voljo na tej povezavi.

Temeljni namen projekta je spodbujanje razvoja transverzalnih veščin 21. stoletja s sodobnimi pristopi, v katerih je izpostavljena samoiniciativnost in podjetnost, kot je opredeljena v evropskem referenčnem okviru ključnih kompetenc.

Več si lahko prebereš tukaj.

Namen štipendij za deficitarne poklice je spodbujanje mladih za izobraževanje za tiste poklice, za katere je na trgu zaznati razkorak med trenutnim in prihodnjim številom razpoložljivih kadrov in predvideno ponudbo delovnih mest.

Več si lahko prebereš tukaj.

Štipendije Ad futura za izobraževanje so namenjene vlagateljem, ki želijo pridobiti štipendijo za izobraževalni program za pridobitev stopnje oziroma ravni izobrazbe.

Več informacij je na voljo tukaj.

Inšpektorat RS za delo izvaja projekt Odpravimo konflikte na delovnem mestu – Ozaveščanje o možnosti posredovanja v sporu med delavcem in delodajalcem ter svetovanje delodajalcem. Projekt se bo izvajal s finančno podporo Evropskega socialnega sklada.

Več si lahko prbereš tukaj.

Trenutno se izvaja nov programa pripravništva za mlade iskalce prve zaposlitve. Mlajšim od 30 let z zaključenim študijem prava, ekonomije, veterine, živilske tehnologije in živinoreje omogoča opravljanje plačanega pripravništva. V letu 2016 je na voljo 44 v letu 2017 pa 42 mest!

Več o tem ukrepu si preberi tukaj.

Namen operacije je izboljšanje udeležbe študentov Univerze v Ljubljani iz socialno šibkejših okolij na mednarodnih mobilnostih ter posledično povečanje učinka mobilnosti in pridobivanja novih kompetenc za potrebe trga dela.

Več informacij je na voljo tukaj.

V okviru programa se lahko udeležite različnih izobraževanj in usposabljanj za dela in naloge, po katerih povprašujejo delodajalci.

Vključite se lahko, če ste mlajši od 30 let in prijavljeni med brezposelnimi.

Program je še posebej namenjen tistim, ki imate delovne izkušnje ali poklic, po katerem ni povpraševanja med delodajalci.

Več si preberi tukaj.

Brezposelnim mladim, ki težje najdejo zaposlitev se želi omogočiti usposabljanje na delovnem mestu z namenom, da pridobijo nova konkretna znanja in izkušnje in si tako izboljšajo svoje zaposlitvene možnosti, saj jih bodo delodajalci spoznali in usposobili za konkretno delo še pred sklenitvijo delovnega razmerja.

Rok za oddajo vlog Do porabe sredstev oz. najkasneje do konca maja 2017.

V PUM-O se lahko vključiš, če si starejši od 15 let in mlajši od 26 let, pri tem pa:

  • si opustil šolanje in si pri nas prijavljen med brezposelnimi ALI
  • si pri nas prijavljen med drugimi iskalci zaposlitve.

Vključeni v ukrep so upravičeni do:

  • Dodatek za prevoz – potni stroški za vsak dan tvoje dejanske udeležbe v PUM-U, znašajo 0,13 EUR za vsak kilometer od kraja tvojega bivanja do PUM-A in nazaj (kadar je med obema krajema najmanj 1 kilometer v eno smer).
  • Dodatek za aktivnost – znaša 1,10 EUR oziroma 0,70 EUR za vsako uro tvoje dejans
Ukrep je namenjen za delodajalce za izvedbo projekta v okviru programa vključevanja brezposelnih mladih oseb do vključno 29. leta v subvencionirano zaposlitev za delo na področju kulturnih dejavnosti za obdobje najmanj 9-ih mesecev neprekinjeno in sicer za polni delovni čas 40 ur tedensko oziroma sorazmerno manj glede na trajanje zaposlitve.

Rok prijave: 16. 6. 2017

ciljna skupina: brezposelne osebe, katerih obstoječa znanja oz. delovne izkušnje ne omogočajo neposredne zaposlitve.

Ukrep obsega dva sklopa aktivnosti:

1. vključitev v program izpopolnjevanja in usposabljanja ter priprav na potrjevanje NPK, ki ga izvajajo MICi ali LU;
2. sklop: sledi vključitev v UDM pri delodajalcu;

Odprto je do porabe sredstev, najdlje do 30. 6. 2017.

Delovni preizkus in povračilo stroškov delovnega preizkusa za brezposelne, prijavljene pri Zavodu. Javno povabilo je odprto do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 7. 2017.

Pozor – delovni preizkus se lahko kombinira z ukrepom Trajno zaposlovanje mladih.

Več o Delovnem preizkusu pa si preberi tukaj.

Namen ukrepa je operacije je razvoj modularnih in drugih oblik izobraževanja oz. usposabljanja za spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje z pomočjo izvajanja aktivnosti, namenjenih otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami, predvsem tistih, ki zaključujejo oz. zapuščajo formalne oblike izobraževanja oz. usposabljanja, saj se le-ti pri vstopu na trg dela ali v samostojno življenje srečujejo z več ovirami in so zato socialno izključeni.

Rok za oddajo ponudbe je bil 20. 1. 2017

Vstopne točke VEM so že pričele z izvajanje svojih aktivnosti in izvajajo tako osnovno informiranje, osnovno svetovanje ter registracija dejavnosti za vse, ki se odločijo za podjetniško pot oziroma so že podjetniki. Aktivnosti se izvajajo od 1.7.2016 do 31.7.2017.
Na voljo je tudi ukrep katerega namen je spodbujati mlada podjetja. Kdaj in kako si upravičen do tega ukrepa pa si lahko pogledaš na tej povezavi
Namen tega ukrepa je spodbuditi zagon novih socialnih podjetij oziroma spodbuditi zagon podjetniških podjemov v obstoječih socialnih podjetjih  in zagon novih mladinskih zadrug s statusom socialnih podjetij . Podpora bo namenjena zagonu novih in izboljšanju poslovanja obstoječih socialnih podjetij, kar bo prispevalo k realizaciji razvojnih potencialov socialnega podjetništva kot celote.

Več si lahko prebereš na tej povezavi.

Imaš zanimivo poslovno idejo? Uresničite jo s pomočjo programa spodbujanja ženskega podjetništva. Po zaključenem podjetniškem usposabljanju lahko pridobite subvencijo za samozaposlitev.

Pridobitev subvencije za samozaposlitev v višini 5.000 EUR. Gre za enkratno finančno pomoč v obliki nepovratnih sredstev, ki vam pomagajo začeti vašo samostojno dejavnost in uresničiti vašo poslovno idejo.

Več si preberite na tej povezavi.

Namen tega ukrepa je:

− zagotoviti večjo zaposljivost in zaposlenost ciljne skupine mladih tako v organizacijah mladinskega sektorja, kot tudi izven,

− prispevati k večji raznolikosti pristopov k zaposlovanju mladih preko mladinskega dela,

− okrepiti kompetence mladih za aktivno državljanstvo in spodbuditi družbeno priznanje teh kompetenc,

− usposobiti organizacije v mladinskem sektorju za naslavljanje in reševanje problema brezposelnosti mladih in s tem na trajnostni način okrepiti kompetence mladinskih delavcev, mladinsko delo in njegov družbeno-gospodarski potencial.

Program traja od najmanj 100 ur do največ 1 meseca. Udeleženec se na konkretnem delovnem mestu ob zagotovljenem mentorstvu (najmanj 20 ur) preizkuša praviloma polni delovni čas. En mentor lahko hkrati spremlja največ 5 vključenih udeležencev.

Pozor – Delovni preizkus se lahko kombinira z ukrepom Trajno zaposlovanje mladih.

Več informacij na tej povezavi.

Namen tega ukrepa je izboljšanje starostne strukture nosilcev kmetijskih gospodarstev in izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev. Ukrep omogoča  dodelitev nepovratnih sredstev mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti.

Več si lahko prebereš tukaj.

Ukrep Javna dela je namenjen za dolgotrajno brezposelne osebe. Delodajalec je upravičen do sofinanciranja stroškov zaposlitve dolgotrajno brezposelne osebe. Ukrep omogoča enoletno zaposlitev na področjih socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, okolja in prostora, kmetijstva in na drugih sorodnih področjih. Programe izvajajo neprofitni delodajalci.

Več informacij je na voljo tukaj.

Namen ukrepa je zaposlitev učiteljev začetnikov, za obdobje osmih mesecev, in sicer na projektnem delovnem mestu učitelja, svetovalnega delavca ali vzgojitelja v vzgojno-izobraževalnih zavodih.

Več o ukrepu si lahko prebereš tukaj.

Pripravniki so se v okviru ukrepa zaposlili s 1. 4. 2016 in njihovo pripravništvo se predvidoma konča leto dni po sklenitvi pogodbe z delodajalci, to je 31. 3. 2017. V okviru ukrepa se je zaposlilo 82 pripravnikov.

V letu 2017 je za teh 82 zaposlitev in njihov pristop k strokovnemu izpitu. V pripravi pa je tudi javni razpis za leto 2017, za opravljanje pripravništev v socialnem varstvu, ki bo financiran iz Integralnih sredstev v predvideni višini 720.000 v letih 2017 in 2018.

S pomočjo ukrepa bodo 50 mladih brezposelnih v šolskem letu 2017 in 2018 zaposlenili deset mesecev, in sicer tako, da bodo pomagali otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami.

Ukrep je torej namenjen za nevladne organizacije, ki delujejo na področju dela z otroki s posebnimi potrebami, imajo veliko  znanja.

Več informacij si lahko prebereš tukaj.

Namen ukrepa je spodbujati podjetniško aktivnost med mladimi brezposelnimi osebami starimi do vključno 28 let. Ukrep bo na voljo za 260 mladih brezposelnih na Vzhodu in 390 mladih na Zahodu.

Mladi brezposelni se bodo vključili v skupinsko usposabljanje. Temu bo sledilo individualno svetovanje za realizacijo podjetniške ideje v konkreten podjetniški načrt. Po uspešno potrjenem podjetniškem načrtu in zaposlitvi v novoustanovljenem gospodarskem subjektu bodo imeli možnost za pridobitev 5.000,00 EUR subvencije v povezani operaciji »Spodbude za zaposlitev mladih«.

Predvidenih je 200 subvencij na Vzhodu in 300 subvencij na Zahodu, za mlade, ki so uspešno zaključili usposabljanje s podjetniškim načrtom in se zaposlili v novoustanovljenem gospodarskem subjektu.

Več si preberi tukaj.

Sistemski ukrepi

imageedit_1_7424942292oranžna
Del sistemskih ukrepov je zagotovo Prenova sistema poklicnega izobraževanja: gre za prenovo, vključno s pilotno izvedbo vajeništva. Trajala bo do leta 2022, poudarek pa bo na razvoju modelov praktičnega usposabljanja, ki bodo prilagojeni razmeram in potrebam. Izvajali se bodo v tesnem sodelovanju s socialnimi partnerji.
V začetku septembra, ko se začne projekt prenove sistema poklicnega izobraževanja, se pilotno izvede tudi vajeništvo.
V okviru ukrepa se bodo izvajale aktivnosti in projekti povezani z vzpostavitvijo in nadgradnjo kariernih centrov za mlade v šolah, nadaljnjega razvoja in izvajanja dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu ter projektno delo z gospodarstvom, negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju. Pomemben segment ukrepa je tudi dvig kakovosti sistema vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenih znanj za uspešno vključevanje na trg dela.
V okviru ukrepa se bodo izvajale aktivnosti sistemskega urejanja pripravništva, določene z akcijskim načrtom v zvezi z organizacijo in izvedbo opravljanja pripravništva v Sloveniji
MDDSZ: Novela zakona o socialnem varstvu, ki med drugim ukinja obvezno pripravništvo za diplomante socialnega dela, je DZ sprejel 20.5.2016.
MIZŠ: ukrep se realizira s spremembo pravilnika Pravilnika o strokovnem izpitu strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, po katerem se zahtevane delovne izkušnje strokovnih delavcev začetnikov za pristop k strokovnemu izpitu izrazijo v urah in ne več v mesecih ter s katerim se je uveljavilo upoštevanje delovnih izkušenj, pridobljenih v okviru pedagoške prakse in organizirane neposredne aktivnosti z namenom vzgoje in izobraževanja, ki bi se lahko v deležu, na podlagi ustreznih dokazil,upoštevale kot delovne izkušnje za pristop k strokovnemu izpitu je bil sprejet in objavljen v Uradnem list št. 64/2015 z dne 4.9.2015. Pravilnik je začel veljati 5.9.2015.

Ministrstvo za Kulturo: Zakon o knjižničarstvu spremembe potrjene dec.2015.

Ukrep bo realiziran s spremembami zakonodaje – Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
Sredstva za plače pripravnikov v organih državne uprave so zagotovljena v obsegu sredstev, zagotovljenih za plače zaposlenih na postavkah plač posameznih proračunskih uporabnikov.